Sign. - Executoriale verkoop aandelen in BV


In de wet is geen termijn bepaald waarbinnen de betekening van een executoriale titel moet plaatsvinden en evenmin een termijn waarbinnen de executoriale titel aan de vennootschap moet worden betekend. Niet valt in te zien waarom betekening van de executoriale titel aan de vennootschap tijdens een verzoekschriftprocedure als de onderhavige niet als rechtsgeldig zou mogen worden beschouwd. Niet aannemelijk is dat daardoor enig belang van de vennootschap of Karsemeijer is geschaad. De rechtbank gaat er derhalve van uit dat het verzoek tijdig is ingediend. De rechtbank acht het verzoek om toestemming te verlenen voor het verkopen van de in beslag genomen aandelen toewijsbaar. Ten aanzien van de wijze waarop de verkoop dient te geschieden staat voorop dat de hoogste opbrengst moet worden gerealiseerd. Op grond van art. 474g lid 4 Rv mag de beschikking van de rechtbank ten aanzien van de wettelijke en statutaire bepalingen geen afwijkingen inhouden behoudens voor zover inachtneming van die bepalingen de verkoop onmogelijk zou maken. In het verleden stond in de statuten de gebruikelijke blokkeringsregeling (met aanbiedingsplicht aan de mede-aandeelhouders). Deze is op 22 januari 2003, toen de boedelscheidingsprocedure nog liep, gewijzigd in de huidige goedkeuringsregeling. Naar het oordeel van de rechtbank geeft deze gang van zaken voldoende grond om aan te nemen dat de statutaire goedkeuringsregeling zal worden gebruikt om de verkoop van de aandelen te verhinderen, en daarmee onmogelijk te maken. De omstandigheid dat Karsemeijer formeel geen aandeelhouder en bestuurder meer is van de vennootschap is - gelet op voormelde gang van zaken en de weigering van Karsemeijer om in de voorgaande procedures aan de rechtbank en het gerechtshof openheid van zaken te geven over degenen aan wie hij zijn aandelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht