Sign. - Exhibitieplicht


De curatoren hebben aan hun vordering tot afgifte van het volledige accountantsdossier ten grondslag gelegd dat KPMG verantwoording af moet leggen over de wijze waarop zij haar opdracht heeft uitgevoerd als bedoeld in art. 7:403 BW. Uit de verplichting om verantwoording af te leggen vloeit niet rechtreeks voort dat zij het volledige accountantsdossier aan de curatoren moet afgeven. Nu de vordering niet is gericht op het afleggen van verantwoording, maar op afgifte van het volledige accountantsdossier, zal die vordering niet op deze grond kunnen worden toegewezen. Voor toewijzing van de vordering op grond van art. 843a Rv moet sprake zijn van een rechtsbetrekking tussen partijen en van een rechtmatig belang van de curatoren bij de afgifte. Wat de vordering uit overeenkomst betreft is onzeker of KPMG met succes een beroep zal kunnen doen op het in de algemene voorwaarden opgenomen vervalbeding, nu in de situatie dat KPMG een ernstig verwijt zou treffen zeer wel denkbaar is dat een beroep op het vervalbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zal worden geacht. Een vordering wegens wanprestatie is daarom niet bij voorbaat uitgesloten. Wat betreft de vordering uit onrechtmatige daad geldt, dat KPMG als accountant niet slechts verplichtingen heeft tegenover de gecontroleerde vennootschap, maar ook tegenover de bij die vennootschap betrokken derden, zoals schuldeisers. Een mogelijke vordering van de curatoren uit hoofde van een jegens de gezamenlijke schuldeisers gepleegde onrechtmatige daad valt niet uit te sluiten. In beginsel is aan het rechtmatig belangvereiste voldaan. Het accountantsdossier heeft onder andere als doel achteraf verantwoording af te kunnen leggen van de door de accountant verrichte werkzaamheden. In beginsel zal het accountantsdossier dan ook volledig ter beschikking van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht