Sign. - Extraterritoriale werking beslag


Llanos Oil Exploration Ltd. heeft conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van Ecopetrol SA onder ABN Amro. Bij brief heeft de bank aan de beslagleggende deurwaarder bericht dat tussen haar en Ecopetrol geen rechtsverhouding bestaat, uit hoofde waarvan Ecopetrol op het tijdstip van beslag iets van de bank had te vorderen. Llanos Oil heeft het standpunt van de bank bestreden dat, gezien de territoriale werking van het beslag, haar verklaring betrekking heeft en enkel betrekking hoeft te hebben op de rechtsverhouding tussen de bank en Ecopetrol in Nederland en niet op de mogelijk in het buitenland bij de bank geadministreerde tegoeden. Partijen hebben in dat verband gedebatteerd over het arrest van de Hoge Raad van 26 november 1954 (Lindeteves). Wat betreft de in New York geadministreerde tegoeden van Ecopetrol gaat het hof ervan uit dat voor extraterritoriale werking van het onderhavige beslag beslissend is of vast staat dat dit beslag door de rechter in New York zal worden erkend als verweer van de bank tegen een eventuele aanspraak van Ecopetrol tot uitbetaling van deze tegoeden. In het kader van dit kort geding moet zodanige erkenning in voldoende mate aannemelijk zijn echter, gelet op de uiteenlopende opinies die partijen in het geding hebben gebracht, kan deze kwestie in het bestek van dit kort geding niet met voldoende zekerheid worden beslist. Indien de rechtsverhouding tussen Ecopetrol en de bank meebrengt dat Ecopetrol tegenover de bank ook in Nederland aanspraak heeft op betaling van de in New York geadministreerde tegoeden, valt niet in te zien waarom die tegoeden niet zouden zijn getroffen door het onderhavige beslag. Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat de opstelling van de bank op dit punt…

Verder lezen
Terug naar overzicht