Sign. - Factoring


Strekt de rechtshandeling tot werkelijke overdracht van een goed en heeft zij derhalve de strekking het goed zonder beperking op de verkrijger te doen overgaan – en deze aldus meer te verschaffen dan enkel een recht op het goed dat hem in zijn belang als schuldeiser beschermt – dan staat art. 3:84 lid 3 BW daaraan niet in de weg. Dit geldt ook als de overeenkomst is gesloten in verband met de verstrekking van een vorm van krediet aan de overdrager. Bij de beoordeling of een werkelijke overdracht is beoogd, wordt, in elk geval in het kader van een sale and lease back-overeenkomst, niet van belang geacht voor wiens rekening en risico de overgedragen zaak komt. De overeenkomst van partijen strekt tot werkelijke overdracht. Uit de contractuele regeling volgt dat alle betrokken vorderingen zonder relevante beperking krachtens verkoop op geïntimeerde zouden overgaan, waarna geïntimeerde de tot haar vermogen behorende vorderingen zou gaan innen. Verder werd voor de vorderingen een normale prijs betaald in de vorm van de nominale waarde van de vordering minus een afslag voor kosten en winst die steeds bij voorbaat is voldaan. Uit de regeling van het debiteurenrisico, meer in het bijzonder de omstandigheid dat wanneer en voor zover de vordering niet (terstond) inbaar bleek, het voor de vordering betaalde bedrag door failliet moest worden terug betaald en dat deze terugbetaling plaatsvond door middel van verrekening in rekeningcourant met de betalingen voor latere pakketten vorderingen, volgt niet dat een werkelijke koop niet aan de orde was en dat de vorderingen slechts als verhaalsobject zijn overgedragen. Bij levering van een vorderingsrecht op naam is voldoende dat de akte zodanige gegevens bevat dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht