Sign. - Faillietverklaring ontbonden vennootschap


Vaststaat dat X verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. Ook is voldaan aan de pluraliteitseis. Daarom kan, als summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn, het faillissement worden uitgesproken, ook al is de vennootschap reeds ontbonden. In dat geval moet de rechtspersoon geacht worden ter afwikkeling van het faillissement te zijn blijven bestaan (HR 27 januari 1995, NJ 1995, 579). aan de hier bedoelde voorwaarde is voldaan, nu voldoende aannemelijk is dat de bestuurder in geval van faillissement kan worden aangesproken uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, uit welke aanspraak een bate voor de boedel kan voortvloeien. Gelet op het "kadastraal bericht persoon" is voorts voldoende aannemelijk dat de bestuurder reëel verhaal voor bedoelde vordering kan bieden. In aanmerking wordt nog genomen dat het handelsregister weliswaar vermeldt dat er op het moment van de ontbinding geen baten meer waren, doch de juistheid van deze opgave is niet aannemelijk geworden, te minder nu X, althans haar bestuurder, heeft nagelaten om desgevraagd informatie te verstrekken over de financiële toestand van de vennootschap op het moment van de ontbinding. Deze zaak kenmerkt zich door een gebrek aan openheid aan de zijde van X, onder andere over het besluit tot ontbinding en over de omvang en samenstelling van de activa en passiva in de aanloop naar en ten tijde van de ontbinding. appellanten maken daarom terecht bezwaar tegen de "turboliquidatie" van X. Zij hebben recht op en belang bij een faillietverklaring van de vennootschap, waarna de curator een onderzoek instelt naar de aanwezigheid van (eventueel te realiseren) vermogen. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht