Sign. - Faillissement energieleverancier


Vraag is of energieleverancier E.ON onrechtmatig heeft gehandeld jegens onder andere Stenim, door haar niet te hulp te schieten toen diens energieleverancier EXS failleerde. Tussen Stenim en E.ON bestaat geen contractuele verhouding. Dit betekent echter niet automatisch dat E.ON – die wel contractueel was verbonden met EXS – zich bij haar handelen de belangen van Stenim niet hoeft aan te trekken. De situatie kan zich voordoen dat iemand die zich contractueel heeft gebonden, zodanig een schakel is gaan vormen waarmee belangen van derden zijn verbonden, dat het hem niet onder alle omstandigheden vrij staat bij de uitvoering van de overeenkomst de belangen van die derden te verwaarlozen (HR 24 september 2004, «JOR» 2004/341). De normen van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, kunnen immers meebrengen dat de contractant de belangen van derden moet ontzien door zijn handelen mede door die belangen te laten bepalen. Bij de beantwoording van de vraag of een dergelijke situatie zich voordoet, zullen alle ter zake dienende omstandigheden van het geval betrokken dienen te worden, zoals de hoedanigheid van alle betrokken partijen, de aard en strekking van de desbetreffende overeenkomst, de wijze waarop de belangen van de derde daarbij zijn betrokken, de vraag of deze betrokkenheid voor de contractant kenbaar was, de vraag of de derde erop mocht vertrouwen dat zijn belangen zouden worden ontzien, de vraag in hoeverre het voor de contractant bezwaarlijk was met de belangen van de derde rekening te houden, de aard en omvang van het nadeel dat voor de derde dreigt en de vraag of van hem kon worden gevergd dat hij zich daartegen had…

Verder lezen
Terug naar overzicht