Sign. - Fair Balance


Belanghebbende, werkgever, heeft een werknemer in 2009 bij ontslag een vertrekvergoeding toegekend. Op 9 mei 2008 had belanghebbende de werknemer aandelen toegekend. In geschil is of de waarde van de aandelen (loon in natura) mag worden begrepen in de berekening van de excessieve vertrekvergoeding. De regeling van de excessieve vertrekvergoeding uit art. 32bb Wet lB 1964 is in werking getreden per 1 januari 2009. Het Hof toetst dit artikel aan art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, in het bijzonder aan de vraag of een fair balance bestaat tussen de betrokken belangen. Deze balans ontbreekt indien in het concrete geval sprake is van een individuele en buitensporige last voor de betrokkene. Het Hof overweegt dat geen sprake is van formeel terugwerkende kracht, maar wel van materieel terugwerkende kracht, omdat bij de bepalingen van de hoogte van de vertrekvergoeding loon wordt meegenomen dat in 2008 is genoten (vóór invoering van de regeling). Het Hof overweegt dat loon dat is genoten voor 13 mei 2008 – de datum waarop het wetsvoorstel voor art. 32bb Wet lB 1964 werd ingediend – niet kan worden meegenomen in de berekening van de excessieve vertrekvergoeding, omdat de belastingplichtige dit niet kon voorzien.
(Hof Arnhem-Leeuwarden 12 februari 2013, LJN BZ1428)

Verder lezen
Terug naar overzicht