Sign. - Feitelijk (mede)gebruik bodem


Of sprake is van gebruik moet worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie op het moment van beslaglegging. De productieruimte is op 24 augustus 2009 aan NTAB als gevolmachtigde van onder andere appellante verhuurd. De data- en communicatielijnen tussen de productieruimte en de overige in het bedrijfspand bij failliet in gebruik zijnde ruimten zijn verbroken, de sloten zijn vervangen en de ruimte is door middel van een nieuw slot afgesloten. Tussen 24 augustus en de datum van beslag, 28 augustus 2009, hebben geen activiteiten plaatsgevonden. Ten tijde van het beslag was de ruimte afgesloten, werd er niet gewerkt en waren er geen personeelsleden van failliet in de ruimte aanwezig. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat de ruimte na 24 augustus bij failliet in gebruik was. Dat failliet mogelijk niet bevoegd was de productieruimte in onderhuur te geven, kan noch op zichzelf noch in samenhang met de overige omstandigheden het oordeel rechtvaardigen dat failliet geen afstand heeft gedaan van het gebruik van de ruimte. De rechten van de curator op grond van art. 93a Fw kunnen op zichzelf genomen, dus los van wat de curator feitelijk in de ruimte te doen had, niet tot het oordeel leiden dat sprake is van gebruik. Dat ondanks de staking van de activiteiten de productie zou kunnen worden hervat en dat de curator dit na 28 augustus, op of rond 31 augustus 2009, ook heeft gedaan, betekent niet dat ten tijde van het beslag op 28 augustus sprake was van gebruik. gelet op de aard van de in de productieruimte achtergebleven zaken kan niet gezegd worden dat de curator voor of op 28 augustus de…

Verder lezen
Terug naar overzicht