Sign. - Fiscale gevolgen van aandelenfusie met coöperatie


Een bv, belanghebbende, is lid van een coöperatie en houdt aandelen in een bv. Belanghebbende draagt haar aandelen in bv over aan de coöperatie tegen bijschrijving van de nominale waarde van die aandelen op haar ledenrekening bij de coöperatie. In geschil is of deze transactie onder de aandelenfusiefaciliteit van art. 3.55 Wet IB 2001 valt. De a-G concludeert dat om voor de aandelenfusiefaciliteit in aanmerking te komen, de coöperatie gelijkgesteld moet worden met een vennootschap en een lidmaatschapsrecht met een aandeel of winstbewijs in een kapitaalvennootschap. Een EG fusierichtlijn conforme interpretatie leidt ertoe dat een coöperatie kan worden gelijkgesteld aan een vennootschap. Een lidmaatschapsrecht kan, gelet op de civielrechtelijke verschillen en het ontbreken van een fiscale gelijkstellingsbepaling, echter niet worden gelijkgesteld met een aandeel op grond van nationaal recht. Op grond van de EG fusierichtlijn kan een lidmaatschapsrecht in beginsel wel worden aangemerkt als bewijs van deelgerechtigdheid. In casu wordt echter niets uitgereikt waardoor er op basis van de richtlijn geen kwalificerende aandelenruil plaats kan vinden. Volgens de a-G ziet de EG fusierichtlijn slechts op fiscale wetgeving en verplicht de richtlijn zich er niet toe alle fiscaal gefaciliteerde transacties ook civielrechtelijk mogelijk te maken. (conclusie AG Wattel 24 juni 2011, nr. 10/04792)

Verder lezen
Terug naar overzicht