Sign. - Gebruik ontslagvergunning met gebruikmaking van premisse wederindienstneming (wijzigingsontslag) is niet kennelijk onredelijk en in casu niet in strijd met de in Taxi Hofman of art. 7:613 BW besloten liggende rechtsbescherming


Werknemer (59 jaar en sinds 1986 in dienst) was werkzaam als beheerder van een wooncomplex en verrichtte daarbij beschikbaarheidsdiensten. Ten gevolge van het besluit van werkgever de diensten uit te besteden, is CWI verzocht een ontslagvergunning af te geven. CWI heeft de ontslagvergunning verleend en heeft conform de toezegging in het verzoek van werkgever de voorwaarde opgenomen werknemer weder in dienst te nemen tegen naar evenredigheid aangepaste arbeidsvoorwaarden. Werknemer heeft de nieuwe functie aanvaard. Werknemer vordert vervolgens een verklaring voor recht dat het ontslag kennelijk onredelijk is. De ontslagaanvraag onder gelijktijdige toezegging van wederindienstneming wordt door de Hoge Raad niet in strijd met het Ontslagbesluit geoordeeld. Ook kan niet in het algemeen worden gezegd dat (de strekking van) het BBA daaraan in de weg staat. Aan die strekking ndash het voorkomen van sociaal ongerechtvaardigde ontslagen ndash kan bij een wijzigingsontslag als hier aan de orde zijn voldaan doordat in feite de arbeidsverhouding kan voortduren, zij het onder gewijzigde arbeidsvoorwaarden die door het CWI in het kader van de verlening van de ontslagvergunning op redelijkheid zijn getoetst. In het verlengde van het voorgaande wordt ook niet als juist aanvaard de opvatting dat een ontslag met toestemming van het CWI slechts mag worden verleend indien hetzij geen aansluitende arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, hetzij een aansluitende arbeidsovereenkomst wordt aangeboden in het kader van een deeltijdontslag in welk geval de werkgever ter verkrijging van de toestemming van het CWI aannemelijk dient te maken dat dit deeltijdontslag onvermijdelijk is (art. 4:3 Ontslagbesluit). De Hoge Raad overweegt vervolgens dat bij de beantwoording van de vraag of het gegeven ontslag kennelijk onredelijk is, de omstandigheid moet worden betrokken of de uit art…

Verder lezen
Terug naar overzicht