Sign. - Geen aansprakelijkheid functionarissen KPNQwest


Cargill en Citibank stellen KPN, Qwest en diverse functionarissen (bestuurders, feitelijk leidinggevenden en commissarissen) van de failliete joint venture KPNQwest aansprakelijk wegens kenbare financiële gevaarzetting. gedaagden zouden onrechtmatig jegens diverse banken (Original Lenders) hebben gehandeld bij het aangaan van een lening (Facilities Agreement) en het aanspreken van de verkregen kredietfaciliteit (Eerste en Tweede Trekking). Toepasselijk recht De onderhavige aansprakelijkheden betreffen eigen persoonlijk aan gedaagden te verwijten gedragingen die weliswaar verband houden met (hun functie bij) KPNQwest, maar waarvoor zijzelf in persoon en niet in kwaliteit van functionaris van KPNQwest aansprakelijk worden gehouden. Verwijzingsregel is daarom art. 3 lid 1 Wcod, dat bepaalt dat verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de daad plaatsvindt (lex locus delicti). De locus delicti is gelegen in Nederland, zodat de ingestelde vorderingen moeten worden beoordeeld naar Nederlands recht. Persoonlijke aansprakelijkheid De verwijten van Cargill en Citibank aan gedaagden strekken tot aansprakelijkheid van respectievelijk de bestuurder, het managementteam, de commissarissen, de aandeelhouders en/of de werknemers van KPNQwest voor het hierna tot uitgangspunt te nemen gegeven dat KPNQwest haar verplichtingen jegens de Original Lenders niet, althans niet volledig, is nagekomen en daarvoor ook geen (althans onvoldoende) verhaal biedt. Slechts onder (zeer) bijzondere omstandigheden kan worden aangenomen dat een functionaris van een vennootschap persoonlijk jegens derden aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap. Omdat de bestuurder en het managementteam (feitelijk leidinggevenden) primair zijn belast met het besturen van de vennootschap rust ter zake van de nakoming door de vennootschap op hen de zwaarste plicht. In beginsel zal eerst…

Verder lezen
Terug naar overzicht