Sign. - Geen additionele staatssteun ING


Het Koninkrijk der Nederlanden heeft drie steunmaatregelen genomen ten behoeve van ING, een kapitaalinbreng, een maatregel inzake activaondersteuning en meerdere garanties voor verplichtingen op middellange termijn. Op 18 november 2009 heeft de Commissie de door het Koninkrijk der Nederlanden, ING Groep en DNB bestreden beschikkingen vastgesteld. Het Gerecht concludeert dat, nu de Commissie in de bestreden beschikking niet heeft aangetoond dat de wijziging van de terug betalingsvoorwaarden voor ING een voordeel vormde dat een particuliere investeerder in dezelfde situatie als de Nederlandse Staat niet zou hebben toegekend, en aangezien de Commissie zich heeft vergist wat het bedrag van dat voordeel betreft, de bestreden beschikking gebrekkig is voor zover zij op de constatering berust dat de wijziging van de terugbetalingsvoorwaarden voor de kapitaalinbreng additionele steun ten bedrage van € 2 miljard vormt. Bijgevolg moet het aan schending van art. 87 lid 1 EG ontleende middel gegrond worden verklaard, zonder dat de overige door het Koninkrijk der Nederlanden en ING in dat kader aangevoerde argumenten hoeven te worden beantwoord. Het Gerecht verklaart: art. 2 eerste alinea van de beschikking van de Commissie van 18 november 2009 betreffende steunmaatregel C10/09 die Nederland ten uitvoer heeft gelegd ten behoeve van de Illiquid Assets Back-upfaciliteit en het herstructureringsplan voor ING, alsmede art. 2 tweede alinea van deze beschikking en bijlage II bij deze laatste worden nietig verklaard. (Gerecht van de EU 2 maart 2012, «JOR» 2012/147, m.nt. mr. M.G.A.M. Custers)

Verder lezen
Terug naar overzicht