Sign. - Geen advies vragen omdat nieuw besluit minder vergaand is, kennelijk onredelijk besluit


Connexxion verzorgt openbaar (bus)vervoer in Nederland. GVU is sinds 1 januari 2007 een 100%-dochtervennootschap van Connexxion. De markt voor openbaar (bus)vervoer in Nederland is verdeeld in een aantal concessiegebieden, waarop de organisatiestructuur van Connexxion is ingericht. De OR is in 2007 advies gevraagd over het voorgenomen besluit om een aantal bij Utrecht gelegen concessies onder leiding van de bestuurder van GVU te brengen. De OR adviseerde daarover negatief, welk advies Connexxion overnam. In het voorjaar van 2008 informeerde Connexxion het personeel over de benoeming van de bestuurder van GVU als vierde concessiedirecteur bij de onderneming en de daarmee samenhangende interne herverdeling van de concessiegebieden tussen de concessiedirecteuren. De OR stelt dat ook voor dit besluit advies had moeten worden gevraagd. Bij de OK erkent Connexxion dat dit besluit in strijd met art. 25 WOR niet voor advies aan de OR is voorgelegd, maar zij voert aan dat dit besluit minder verstrekkend is dan het in 2007 voorgelegde besluit en dat dit besluit in belangrijke mate aan de bezwaren van de OR uit 2007 tegemoet komt. De OK overweegt dat in het algemeen reeds de omstandigheid dat is nagelaten de OR advies te vragen op grond van art. 25 WOR meebrengt dat Connexxion bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. Er zijn geen (voldoende) termen aanwezig om in het onderhavige geval anders te oordelen. Het moge zo zijn dat het besluit volgens Connexxion alleszins aanvaardbaar is, dat laat onverlet dat de OR in de gelegenheid dient te zijn om de aangedragen argumenten op hun waarde te schatten en daarover een, eventueel…

Verder lezen
Terug naar overzicht