Sign. - Geen dwangakkoord bij een schuldeiser


Art. 287a Fw maakt het mogelijk dat de rechter een buitengerechtelijk, onderhands akkoord oplegt door de weigerende schuldeiser(s) te bevelen in te stemmen. Essentieel voor het karakter van een akkoord is dat er, naast de schuldenaar, meer dan één schuldeiser bij betrokken is. Dit blijkt uit het systeem van de Faillissementswet. in elk van de daarin opgenomen insolventieregelingen is sprake van meerderheden van schuldeisers die minderheden tot instemming kunnen dwingen. Dit blijkt ook aan de overvloed van jurisprudentie over het afdwingen van minnelijke akkoorden waarin steevast sprake is van een minderheid van de schuldeisers die volgens de eisende schuldenaar tot een andere opstelling moet worden gebracht. Een akkoord is niet een vaststellingsovereenkomst die partijen ter beëindiging van hun geschil in volle vrijheid met elkaar kunnen aangaan. in casu is de Belastingdienst de enige schuldeiser van eiseres. Het is aan beide partijen of zij met elkaar een vaststellingsovereenkomst sluiten over deze vordering; geen andere partij is daarbij betrokken. Art. 287a Fw vormt een uitzondering op het beginsel van contractsvrijheid. Dat noopt tot een beperkte uitleg van de reikwijdte van dat wetsartikel. Het ziet op schuldregelingen en niet op een vaststellingsovereenkomst tussen één schuldenaar en diens enige schuldeiser. (Rb. Utrecht 5 januari 2012, LJN BV0394, «JOR» 2012/95)

Verder lezen
Terug naar overzicht