Sign. - Geen ernstig persoonlijk verwijt


Doorten Lease Service BV (DLS) als verhuurder en de stichting Pragmat hebben in december 2007 leaseovereenkomsten voor twee auto's gesloten. Peeters was voorzitter van het bestuur van de stichting. DLS en Doorten Pesse BV (Doorten c.s.) stellen Peeters aansprakelijk, nu de gefailleerde stichting slechts gedeeltelijk de leasetermijnen betaalde. Het hof overweegt dat onvoldoende concrete feiten zijn gesteld waaruit volgt dat Peeters ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten wist, althans had moeten weten dat de leasetermijnen op enig moment niet meer betaald zouden (kunnen) worden. Daarnaast is het enkele feit dat Peeters er niet op toezag dat de stichting de aan Doorten c.s. verschuldigde bedragen betaalde in beginsel onvoldoende om Peeters persoonlijk aansprakelijk te achten. Zij was binnen het bestuur niet de penningmeester en gesteld noch gebleken is dat haar vóór augustus 2008 signalen hebben bereikt dat betaling een probleem vormde. Peeters was niet in dienst van de stichting en verrichtte haar werkzaamheden onbezoldigd. De penningmeester van de stichting ging akkoord met het sluiten van de leaseovereenkomsten en autogebruiker (en feitelijk bestuurder) Mutsemaker had zich hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de leaseovereenkomsten. Tot slot heeft Peeters onmiddellijk nadat haar bekend was geworden dat Doorten c.s. niet (meer) werden voldaan, actie ondernomen door een onderzoek onder andere wederpartijen van de stichting in te stellen en door aangifte te doen bij de politie tegen Mutsemaker. In het licht van voornoemde omstandigheden is het door Doorten c.s. gestelde onvoldoende om te concluderen tot een ernstig persoonlijk verwijt aan Peeters. Het feit dat Peeters als voorzitter van het bestuur hoofdverantwoordelijke was…

Verder lezen
Terug naar overzicht