Sign. - Geen natrekking


Volgens vaste rechtspraak moet terughoudend worden omgegaan met het aannemen van bestanddeelvorming. Machines en bedrijfsmiddelen kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen als bestanddeel van een zaak (en daarmee onroerend) worden bestempeld. Niet zozeer de marktwaarde van het teeltsysteem is doorslaggevend voor bestanddeelvorming van het teeltsysteem met de kas, als wel de vraag of het teeltsysteem al dan niet uit de kas kan worden gehaald zonder beschadiging van betekenis. Volgens vaste rechtspraak dient de fysieke verbondenheid van de beide zaken daarbij als vertrekpunt te worden genomen. fysieke verbondenheid van het teeltsysteem met de kas in de zin van art. 3:4 lid 2 BW leidt slechts tot bestanddeelvorming als het teeltsysteem op zodanige wijze met de kas is verbonden dat dit niet zonder beschadiging van betekenis aan de kas of het teeltsysteem kan worden verwijderd. Dat verwijdering van het teeltsysteem leidt tot beschadiging van betekenis aan de kas is gesteld noch gebleken. Na verwijdering en hermontage zijn de teeltgoten in beginsel weer geschikt voor normaal gebruik als teeltgoten. Niet is gesteld of gebleken dat de grotere kans op lekkage een ernstige belemmering voor gewoon gebruik van de teeltgoten oplevert. Voor zover de marktwaarde hierdoor negatief wordt beïnvloed, is dat voor de beoordeling van art. 3:4 lid 2 BW niet van belang. Er is dus geen sprake van eigendomsverkrijging door natrekking. failliet heeft in 2008 het onder eigendomsvoorbehoud geleverde teeltsysteem als toekomstig goed bij voorbaat stil kunnen verpanden aan de bank. Het pandrecht is in die zin slechts bij voorbaat geleverd, te weten: onder de opschortende voorwaarde van beschikkingsbevoegdheid van failliet over het teeltsysteem. Na faillissement heeft failliet als schuldenaar op grond van art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht