Sign. - Geen onderzoek Dyna


Het verweer dat niet is gebleken dat verzoeker schriftelijk tevoren zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken kenbaar heeft gemaakt, wordt verworpen omdat een dergelijk verweer slechts aan de vennootschap toekomt en zij dat verweer niet heeft gevoerd. De Ondernemingskamer heeft eerder geoordeeld dat verzoeker de vennootschap rechtstreekse concurrentie aandoet, dat hij haar belangen geheel ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn persoonlijke belangen en haar bedrijfsvoering hindert, en op basis daarvan geconcludeerd dat sprake is van ontoelaatbare vermenging van belangen en handelen in strijd met het bepaalde in art. 2:8 BW door verzoeker en dat hij daarom in de eerste plaats voor het vastgestelde wanbeleid verantwoordelijk is. De Rechtbank Zwolle-Lelystad heeft vervolgens geoordeeld dat verzoeker het aan de vennootschap ontnemen van een corporate opportunity kan worden verweten. In dit licht kan verzoeker, indien zou moeten worden aangenomen dat de vennootschap sinds 2006 geen ondernemingsactiviteiten meer heeft verricht, hetgeen door de bestuurder is betwist, zulks niet op goede gronden de bestuurder verwijten. Ook heeft verzoeker op geen enkele wijze een begin van toelichting gegeven welke activiteiten door de vennootschap hadden kunnen dan wel moeten worden uitgeoefend. Het voeren van een procedure door de vennootschap tegen verzoeker is in casu niet onbegrijpelijk of onverantwoord. Ook is niet vol te houden dat dit in strijd is met het statutaire doel omdat optreden tegen onrechtmatig gedrag waardoor het nastreven van dat doel wordt gehinderd uiteraard reeds in het algemeen onder dat doel moet worden begrepen. Ook overigens zijn er geen gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en het verzoek tot het gelasten van een onderzoek wordt afgewezen. (Hof Amsterdam (OK) 21 juli 2011, …

Verder lezen
Terug naar overzicht