Sign. - Geen vervanging benoemde functionarissen


Verzoeksters hebben verzocht de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder en beheerder van aandelen uit hun functies te ontheffen en in hun plaats andere personen te benoemen. De Ondernemingskamer overweegt dat art. 2:349a lid 2 BW ruimte biedt voor wijziging, aanvulling of beëindiging van getroffen voorzieningen, zodat ook vervanging mogelijk is van de benoemde functionarissen. Verzoeksters' bezwaren jegens hen moeten worden beoordeeld in het licht van hun onderscheiden taken en de omstandigheden waaronder zij die taken moeten verrichten. Dat de beheerder van de aandelen niet voldoende onpartijdig of onafhankelijk zou zijn om zijn functie te vervullen, is door verzoeksters onvoldoende toegelicht. Wat betreft de bezwaren tegen de bestuurder miskennen verzoeksters dat de taak van de (tijdelijk) bestuurder in overwegende mate inhoudt dat hij, op basis van zijn waardering van de stand van zaken binnen de groep vennootschappen, besluiten neemt en maatregelen treft die zijn gericht op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, dat hem daarbij een ruime beoordelingsmarge toekomt en dat hem daartoe alle in de wet en in de statuten van de vennootschap aan een bestuurder toegekende bevoegdheden ter beschikking staan. Verzoeksters hebben geen feiten of omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan de Ondernemingskamer tot het oordeel zou kunnen komen dat de bestuurder en de beheerder van aandelen hun taak niet naar behoren uitoefenen.
(Hof Amsterdam (OK) 20 december 2012, ARO 2013/23, Rosenberg Van der Does & Partners Holding BV)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht