Sign. - Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft geen civielrechtelijke procesbevoegdheid


Stichting het Stedelijk Lyceum (HSL) is een school voor voorgezet onderwijs te Enschede. Tussen HSL en een aantal ouders uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van het Stedelijk Lyceum heeft zich een aantal conflicten over de eigendom en het gebruik van de domeinnaam GMRHSL voorgedaan, die in april 2010 hebben geleid tot een procedure tussen HSL en de betrokken ouders bij de landelijke geschillencommissie WMS. HSL is thans een civiele procedure begonnen tegen één van deze ouders. In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter over het verzoek tot voeging van de GMR aan de zijde van de gedaagde. De voorzieningenrechter laat in het midden of de voeging verzoekende GMR ook daadwerkelijk de vigerende GMR is. De GMR is, aldus de voorzieningenrechter, een niet rechtspersoonlijkheid bezittend orgaan van het Stedelijk Lyceum Enschede dat deel uitmaakt van de rechtspersoon HSL. Afgezien van bijzondere wettelijke regelingen komt in burgerlijke zaken procesbevoegdheid in beginsel slechts toe aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Een orgaan van een rechtspersoon, zoals de GMR, kan daarom in beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden, niet als zodanig procespartij zijn. Ingevolge art. 36 WMS heeft een medezeggenschapsraad alleen procesbevoegdheid in relatie tot het bevoegd gezag en dan nog alleen in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak. Er is geen aanknopingspunt in een wettelijke regeling te vinden, dat een medezeggenschapsraad in een burgerlijk (kort) geding als orgaan op eigen naam als zelfstandige, eisende of verwerende, procespartij kan optreden tot anderen dan het bevoegd gezag. Voor de vraag of de omstandigheden tot een uitzondering nopen, zal beslissend zijn of het toekennen van procesbevoegdheid aan een entiteit die nog een natuurlijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht