Sign. - Gewijzigde winstdelingsregeling valt binnen het toepassingsgebied van art. 7:613 BW


In deze zaak gaat het om een bij een overname getroffen, schriftelijk vastgelegde, collectieve regeling die berust op een afspraak tussen een nieuwe werkgever en centrale ondernemingsraad. Hierin is aan werkgever de bevoegdheid verleend om, mits de centrale ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd, de winstdelingsregeling aan te passen bij verslechtering van het bedrijfsresultaat. Deze regeling is ook opgenomen in het door de vakbonden FNV Kiem, CNV Media, De Unie, NVJ en de centrale ondernemingsraad van Wegener geaccordeerde Sociaal Plan van 9 november 2000. Uit de rapportage van Ernst & Young blijkt dat het netto bedrijfsresultaat van werkgever na 2000 sterk is gedaald en in 2002 en 2003 zelfs negatief was. Naast een aantal andere (bezuinigings)maatregelen heeft werkgever, nadat de centrale ondernemingsraad daarmee had ingestemd, op diezelfde dag aan de oud VNU-medewerkers het besluit kenbaar gemaakt de vaste uitkering van 12,5% met terugwerkende kracht (vanaf begin 2002) te zullen verlagen. De nieuwe regeling komt erop neer dat de oud VNU-ers een basisuitkering van 8,3% zullen ontvangen en een van het bedrijfsresultaat afhankelijke variabele uitkering tot maximaal 12,5%. Dit heeft ertoe geleid dat aan medewerkers vanaf 2002 een bedrag van 8,3% over hun bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld is uitgekeerd. Een aantal werknemers heeft niet ingestemd met deze wijziging. Het gaat in deze zaak niet om een regeling die is neergelegd in een individuele arbeidsovereenkomst maar om een met instemming van de centrale ondernemingsraad getroffen, schriftelijk vastgelegde collectieve regeling. De HR oordeelt dat de gewijzigde winstdelingsregeling binnen het toepassingsgebied van art. 7:613 BW ligt nu, zoals…

Verder lezen
Terug naar overzicht