Sign. - Goede trouw


Voldoende aannemelijk is geworden dat de schulden die in de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het inleidend verzoekschrift ten laste van appellanten zijn ontstaan, te goeder trouw zijn ontstaan en onbetaald gebleven. Onvoldoende aannemelijk is dat het faillissement van Haarlem BV aan onbehoorlijk bestuur van appellanten moet worden geweten, ook al zijn (deels) jaarstukken niet tijdig gedeponeerd en zijn mogelijk – achteraf bezien – destijds bepaalde (beleids)beslissingen genomen die beter in andere zin hadden kunnen luiden of achterwege hadden kunnen blijven. Ook anderszins is van het ontbreken van goede trouw in de zin der wet bij het ontstaan en onbetaald blijven van schulden van appellanten niet gebleken, de schuld aan S daarbij inbegrepen. Er is voldoende vertrouwen dat appellanten – die beiden in loondienst werkzaam zijn – hun uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen zullen nakomen en zij moeten een kans krijgen uit hun financieel benarde situatie te komen. (Hof Amsterdam 30 maart 2010, LJN BN9704, «JOR» 2012/120)

Verder lezen
Terug naar overzicht