Sign. - Goedkeuring overdrachtsbelasting voor vergoedingsrechten en verrekenbedingen


Op 22 december is een besluit gepubliceerd waarin de staatssecretaris van Financiën goedkeuringen heeft opgenomen die van belang zijn voor echtgenoten/geregistreerd partners en samenwoners.
Met ingang van 1 januari 2012 is in artikel 1:87 BW de beleggingsleer opgenomen indien de ene echtgenoot gelden ter beschikking stelt aan de andere echtgenoot. Hierdoor wordt de hoogte van de vergoedingsvordering mede bepaald door de waardeontwikkeling van het goed waarin de gelden zijn besteed. Als het geld is geïnvesteerd in een onroerende zaak, kan bij de andere echtgenoot sprake zijn van economische eigendom als bedoeld in artikel 2 lid 2 WBR. In verband hiermee keurt de staatssecretaris goed dat hierbij geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. De goedkeuring geldt alleen als de verkrijging van economische eigendom rechtstreeks voortvloeit uit het ontstaan van een vergoedingsrecht als bedoeld in artikel 1:87 leden 1-3 BW. Echtgenoten kunnen op grond van artikel 1:87 lid 4 BW bij overeenkomst afwijken van artikel 1:87 lid 1-3 BW. In dat geval geldt de goedkeuring niet en zal aan de hand van alle relevante feiten worden beoordeeld of sprake is van een economische eigendom.
Bij een verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden zou ook een economische eigendom als bedoeld in artikel 2 lid 2 WBR kunnen worden geconstateerd indien het beding (mede) ziet op onroerende zaken. De staatssecretaris keurt daarom goed dat overdrachtsbelasting achterwege blijft als het aangaan of het ontbinden van een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden leidt tot een verkrijging van een econoom. Als de ene echtgenoot op een andere wijze een belang verkrijgt in een onroerende zaak van de andere echtgenoot, zal aan de hand van alle relevante feiten worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht