Sign. - Handhavingsbesluit is geen benoemingsbesluit


Van der Veen is lid van de VvE. Hij stelt dat tijdens de ledenvergadering op 27 januari 2012 is besloten de VOf Van der Does opnieuw te benoemen als bestuurder, althans haar benoeming te laten voortduren. Dit besluit zou nietig zijn wegens strijdigheid met de statuten. Op grond van de statuten wordt een bestuurder benoemd voor een periode van drie jaar, waarna een bestuurder nog eenmaal voor een periode van drie jaar kan worden herbenoemd. De vof bekleedt de functie van bestuurder sinds 14 augustus 2003. Ervan uitgaande dat herbenoeming heeft plaatsgevonden, is op 14 augustus 2009 ook deze tweede termijn van drie jaar verstreken. i. 'Besluit' om bestuurder te handhaven geen besluit in de zin van art. 2:14 BW De VvE bestrijdt dat de vergadering op 27 januari 2012 een besluit heeft genomen om de bestuurder opnieuw te benoemen althans zijn benoeming te laten voortduren. Op de vergadering is in wezen achterwege gelaten het besluit te nemen de vof te ontslaan als bestuurder van de VvE, aldus de VvE. De rechtbank deelt deze opvatting. Het 'besluit' om de bestuurder te handhaven behelst in wezen dat de ledenvergadering, in meerderheid, de bestaande situatie wilde handhaven. Het 'besluit' heeft geen rechtsgevolgen in de organisatie van de rechtspersoon, zodat van een besluit in de zin van art. 2:14 BW geen sprake is. De verzochte verklaring voor recht zal derhalve worden afgewezen. ii. Overschrijding maximale benoemingstermijn Van der Veen stelt met recht dat een bestuurder ingevolge het reglement van de VvE maximaal voor een periode van zes jaar in functie kan blijven. Nu de vof…

Verder lezen
Terug naar overzicht