Sign. - Heropening vereffening te vroeg medegedeeld


Het hof wijst het verzoek tot heropening van de vereffening van Arvast B16 BV af. Het ziet geen grond om Platem Bouw of een van de overige partijen in deze zaak te veroordelen om aan de (door de rechter benoemde) vereffenaar de door hem in verband met zijn benoeming gemaakte kosten te vergoeden. Uit art. 2:23 lid 3 BW volgt dat bij een juiste gang van zaken de benoeming tot vereffenaar pas ingaat indien de beschikking waarbij hij is benoemd, uitvoerbaar bij voorraad is verklaard of die beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. Van beide situaties is in casu geen sprake. De griffier van de rechtbank heeft eerder dan blijkens art. 2:23 lid 3 BW de bedoeling was, aan de vereffenaar bericht dat hij tot vereffenaar was benoemd. Dit kan echter niet aan Arvast B16 BV of een van de overige partijen in de zaak worden toegerekend.

Verder lezen
Terug naar overzicht