Sign. - Herroeping ontbinding


De bv verzoekt naar analogie van art. 2:19 lid 2 BW de rechtbank voor recht te verklaren dat het besluit van de ava tot herroeping van het eerder genomen ontbindingsbesluit geldig is. Ook verzoekt zij de kvk de opdracht te geven het herroepingsbesluit te verwerken. De rechtbank stelt dat een verzoek als het onderhavige niet bij wet was en is geregeld. De rechtbank is van oordeel dat verzoekster met het indienen van een verzoekschrift de juiste weg heeft gekozen, nu de wet hiervoor een aanknopingspunt biedt in art. 2:19 lid 2 BW en een dagvaardingsprocedure zich voor rechterlijke controle minder goed leent. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van Hof 's-Gravenhage (30 januari 2007, «JOR» 2007/66) en stelt dat voldoende is gebleken dat de bv op grond van art. 2:19 lid 5 BW na haar ontbinding is blijven voortbestaan. Voor beoordeling van het verzoek dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of door de herroeping van het liquidatiebesluit belangen van derden in het gedrang (kunnen) komen. aan de door belanghebbende terecht gestelde eis dat het herroepingsbesluit een garantstelling voor eventuele afspraken van derden dient te bevatten, is nog niet voldaan. Er moet een persoonlijke garantie van de enig aandeelhouder komen. Na aanhouding van de zaak constateert de rechtbank in haar vonnis van 24 juni 2011 dat aan de eis van een garantstelling door de enig aandeelhouder voor eventuele aanspraken van derden is voldaan. De rechtbank verklaart voor recht dat het ontbindingsbesluit is herroepen door de ava en geeft de kvk opdracht tot verwerking van het herroepingsbesluit over te gaan. annotator Van der Hoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht