Sign. - Herroeping ontbindingsbeschikking, geen bedrog, geen uitzicht op nieuw werk ten tijde van de ontbindingsprocedure


Op verzoek van Golden Gift heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie naar aanleiding van een geschil over gebondenheid aan een concurrentiebeding, waarbij hij aan werknemer een vergoeding heeft toegekend van € 50.544 bruto. In deze procedure stelt Golden Gift, dat werknemer bedrog heeft gepleegd door tijdens de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek te verzwijgen dat hij ander passend werk had, althans daarop redelijke vooruitzichten had. Werknemer bestrijdt het hem verweten bedrog. De kantonrechter oordeelt dat ‘bedrog’ in de zin van art. 382 aanhef en onder a Rv ruim moet worden uitgelegd. Hieronder kan ook worden verstaan het verzwijgen van feiten die tot een voor de wederpartij meer gunstige afloop van de procedure zouden hebben kunnen leiden. De vraag is of werknemer ten aanzien van zijn perspectieven op de arbeidsmarkt feiten en omstandigheden heeft verzwegen, die, indien ze aan de kantonrechter bekend zouden zijn geweest, tot een andere - voor Golden Gift meer gunstige - beslissing omtrent de aan werknemer toegekende vergoeding zouden hebben geleid. De kantonrechter acht het vanzelfsprekend, dat een werknemer, van wiens arbeidsovereenkomst de ontbinding is gevraagd, zich op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van voortzetting van zijn carrière elders oriënteert. In dit geval is niet gebleken, dat werknemer ten tijde van de mondelinge behandeling ander passend werk had of daarop zodanige vooruitzichten had dat hij daarvan bij de behandeling van het ontbindingsverzoek melding had moeten maken. In het licht van de feiten kan niet worden gezegd, dat de kantonrechter ten aanzien van de hoogte van de vergoeding tot een andere beslissing zou zijn gekomen als werknemer tot in detail melding had gemaakt van zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht