Sign. - Het concurrentiebeding in de verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd


In dit artikel wordt het arrest Hof Leeuwarden 22 februari 2011, nr. 200.078.172/01 met noot van mr. dr. M.S.A. Vegter, hierna: lsquoVegterrsquo, uiteengezet. Het Hof Leeuwarden heeft een nieuw arrest toegevoegd aan de reeks uitspraken over de vraag of bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of omzetting van de arbeidsovereenkomst in een contract voor onbepaalde tijd, een concurrentiebeding expliciet opnieuw moet worden overeengekomen. Het gaat er daarbij om of door partijen bij verlenging of omzetting van de arbeidsovereenkomst een schriftelijk stuk moet worden ondertekend waarin opnieuw het concurrentiebeding staat of dat voldoende is als ofwel wordt bepaald dat de eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden van kracht blijven, ofwel de eerdere arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Vegter schrijft dat grosso modo twee benaderingen zijn te vinden in de rechtspraak. In de eerste wordt als uitgangspunt genomen dat bij verlenging of omzetting steeds een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt lsquoaangegaanrsquo, hetgeen betekent dat opnieuw moet worden voldaan aan de vormvereisten die daarbij gelden. Het schriftelijkheidsvereiste is een van die vormvereisten. De tweede benadering is dat het concurrentiebeding alleen opnieuw moet worden overeengekomen als de verlengde of omgezette arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt als een gewijzigde arbeidsovereenkomst ten opzichte van de vorige. Is de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd of is bepaald dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven, dan behoeft niet opnieuw een concurrentiebeding te worden afgesproken. Het in dit artikel besproken arrest van het Hof Leeuwarden valt in deze categorie. Vegter acht het van belang dat het een werknemer in de regel wel duidelijk zal zijn dat als zijn arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd of als wordt bevestigd dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven, …

Verder lezen
Terug naar overzicht