Sign. - Het gebruiksrecht van de fzo-pandhouder met betrekking tot giraal geld


In 2006 is het pandrecht uit hoofde van een financiëlezekerheidsovereenkomst (het fzopandrecht) aan het BW toegevoegd. Dit pandrecht is opgenomen in titel 7.2, die de implementatie vormt van Richtlijn 2002/47/Eg betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten op grond waarvan een partij financiële activa verschaft aan een andere partij ter verzekering van een openstaande verplichting. In het kader van een fzopandrecht kan een gebruiksrecht worden bedongen (art. 7:53 BW), dat de pandhouder de bevoegdheid geeft over de in pand gegeven goederen te beschikken. De schrijfster gaat in op de gevolgen van uitoefening van het gebruiksrecht indien het fzo-pandrecht op giraal geld is gevestigd.

(WPNR 2012/6948, mr. J. Diamant)

Verder lezen
Terug naar overzicht