Sign. - Het spreekrecht van de ondernemingsraad nader belicht


In deze bijdrage bespreekt de auteur de mogelijke varianten van het spreekrecht van de ondernemingsraad (OR) bij naamloze vennootschappen (NV's). Hij staat stil bij twee onderwerpen. Eerst gaat hij in op het spreekrecht van de OR in een internationaal concern. In dat kader wijst hij op de beperkingen die de wetgever ten aanzien van het spreekrecht heeft opgenomen, zoals het meerderheidsvereiste (werknemers groep dienen in meerderheid in Nederland te werken), en vraagt hij zich af of dit vereiste ook geldt voor een NV met OR die als Nederlandse holding van een internationaal concern fungeert. Uit de parlementaire geschiedenis kan, volgens de auteur, worden afgeleid dat het meerderheidsvereiste niet beperkt is tot dochtervennootschappen van een NV, maar ook op de NV zelf van toepassing is.
Het tweede onderwerp betreft het spreekrecht van de OR in naamloze structuurvennootschappen. Ook bij naamloze structuurvennootschappen geldt de Wet spreekrecht ondernemingsraden. Bij een structuurvennootschap geldt echter ten aanzien van het spreekrecht van de OR bij de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurders en commissarissen een afwijkende regeling: daar wordt de bestuurder door een besluit van de raad van commissarissen (RvC) benoemd, geschorst en ontslagen en heeft de OR ten aanzien van deze besluiten geen spreekrecht. Dit geldt ook voor een besluit tot schorsing van een commissaris. Ontslag van een individuele commissaris kan alleen worden uitgesproken door de Ondernemingskamer (OK) en ook daar is het spreekrecht dus niet van toepassing. Wel heeft de OR sinds de aanpassing van de structuurregeling in 2004 het recht om zich uit te laten over het voorgenomen besluit van de algemene vergadering (AV) om de…

Verder lezen
Terug naar overzicht