Sign. - Homologatie akkoord


Lehman Brothers Treasury (LBT) heeft een akkoord aangeboden aan haar gezamenlijke concurrente crediteuren. De volledige tekst van het akkoord (Composition Plan) is geplaatst op de LBT-website. Een door de rechter-commissaris gewaarmerkte versie is gehecht aan het proces-verbaal van de verificatievergadering van 7 maart 2013. Het resultaat van de toen gehouden raadpleging en stemming over het aangeboden ontwerp van akkoord was dat het akkoord werd aangenomen. De rechter-commissaris adviseert het akkoord te homologeren. Het akkoord heeft volgens LBT tot doel een ordentelijke en efficiënte afwikkeling van het failliete LBT te realiseren. De kern daarbij is: (–) een rechtvaardige vaststelling voor de crediteuren van de waarde van hun vorderingen; (–) feitelijk een rechtvaardige vaststelling van de onderlinge aanspraak op de door LBT te verdelen netto boedelbaten; (–) een efficiënte uitdeling door gebruik te maken van de reeds tientallen jaren bestaande effectensystemen waarin de UBO's staan geregistreerd. Desgevraagd heeft niemand van de ter zitting aanwezige personen verklaard tegen homologatie bezwaar te hebben. Niet gebleken is van één van de omstandigheden als vermeld in art. 153 fw. Noch de curator, noch enige andere schuldeiser heeft de homologatie bestreden terwijl evenmin is gebleken van het bestaan van andere gronden waarop de homologatie zou moeten worden geweigerd. Ook ambtshalve acht de rechtbank geen termen tot weigering van de homologatie aanwezig.

 

(Rb. Amsterdam 22 maart 2013, LJN BZ5246, «JOR» 2013/191, m.nt. mr. drs. W.J.M. van Andel, tevens behorend bij «JOR» 2013/190)

Verder lezen
Terug naar overzicht