Sign. - Impasse na mogelijke fraude


Belanghebbende (minderheidsaandeelhouder) heeft zich als bestuurder mogelijk schuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen waardoor de vennootschap is benadeeld. Voorts bestaat tussen de overige vier bestuurders onenigheid over het ontslag van deze bestuurder en de te nemen maatregelen. Als gevolg daarvan vindt geen besluitvorming plaats over het doen van nader onderzoek naar de benadeling en de wijze waarop die zoveel mogelijk ongedaan gemaakt kan worden. Mede omdat belanghebbende belast was met de dagelijkse leiding en de thans resterende bestuurders in het buitenland wonen en zij slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, moet gevreesd worden dat de vennootschap thans onvoldoende slagvaardig kan opereren. Er zijn gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid en een onderzoek wordt bevolen. Het staat belanghebbende vrij om bij de gewone burgerlijke rechter op te komen tegen zijn ontslag, maar bij de huidige stand van zaken brengt het belang van de vennootschap met zich dat hij zich voorlopig niet jegens derden als bestuurder opstelt. Belanghebbende wordt bij wijze van onmiddellijke voorziening geschorst voor het geval moet worden aangenomen dat hij ondanks zijn ontslag bestuurder is gebleven. Vanwege de onenigheid tussen de resterende vier bestuurders en de (dreigende) impasse die daarvan het gevolg is, wordt een bestuurder benoemd met doorslaggevende stem en zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid. (Hof Amsterdam (OK) 21 juni 2011, ARO 2011/106, Bactoforce International A/S)

Verder lezen
Terug naar overzicht