Sign. - Inbewaringstelling


De failliet is op grond van art. 105 Fw gehouden aan de curator alle informatie te verschaffen, zo dikwijls als hij daartoe wordt opgeroepen. Nakoming van deze verplichting kan worden afgedwongen door het middel van de in verzekerde bewaringstelling (art. 87 Fw). Op grond van art. 106 Fw geldt dit ook voor de bestuurder van een failliete vennootschap. Verweerder heeft zich met ingang van 14 september 2011 doen uitschrijven uit het Handelsregister als bestuurder van failliet zonder dat een nieuwe bestuurder is ingeschreven. Ook als aangenomen wordt dat verweerder (aldus) rechtsgeldig ontslag heeft genomen als bestuurder, staat dit niet aan toepassing van art. 106 Fw in de weg. De wetgever heeft in art. 106 Fw het oog gehad op personen die ten tijde van de faillietverklaring bestuurder waren. Echter, daarmee dient gelijk gesteld te worden de statutair bestuurder die (op de vooravond van het faillissement) ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap zonder dat een nieuwe bestuurder is benoemd. Doel en strekking van art. 106 Fw is te bewerkstelligen dat de curator van een failliete vennootschap een aanspreekpunt heeft. Dit dient niet te worden gefrustreerd door een eenzijdige handeling van de laatst bekende bestuurder. Het voorgaande geldt te meer indien de betrokkene in de periode na zijn uitschrijving maar voor de faillietverklaring nog handelingen namens de failliete vennootschap heeft verricht. (Rb. Rotterdam 10 april 2012, LJN BW1448, «JOR» 2012/169)

Verder lezen
Terug naar overzicht