Sign. - Informatie over arbeidsvoorwaarden


Op grond van richtlijn 91/533/EEG dient de werkgever de werknemer te informeren over essentiële elementen van zijn arbeidsverhouding (informatieverplichting). Lidstaten moeten de werknemer in staat stellen om in rechte naleving van deze informatieverplichting te vorderen. Een lidstaat kan bepalen dat een dergelijke procedure moet worden voorafgegaan door een ingebrekestelling van de werkgever, tenzij de werknemer een tijdelijke arbeidsverhouding heeft of niet onder een cao valt. De richtlijn is in Denemarken omgezet bij Wet op de Aanstellingsbrief. Deze wet vereist geen voorafgaande ingebrekestelling bij een gerechtelijke procedure en voorziet in een schadevergoeding bij schending van de informatieverplichting. De wet is niet van toepassing als een toepasselijke cao voorziet in de informatieverplichting. Andersen heeft korte tijd voor de gemeente Skælskør gewerkt. De gemeente paste op de arbeidsverhouding een cao toe, die voorziet in de informatieverplichting. Bij het niet voldoen aan deze verplichting dient de werknemer de gemeente eerst in gebreke te stellen alvorens een gerechtelijke procedure te kunnen starten. Voor zijn werkzaamheden ontving Andersen een onvolledige aanstellingsbrief, welk verzuim na ingebrekestelling werd gecorrigeerd. Andersen meent dat de cao niet op hem van toepassing is omdat hij geen vakbondslid is en maakt aanspraak op de in de Wet op de Aanstellingsbrief bepaalde schadevergoeding. Volgens het EHvJ (i) verzet de richtlijn zich echter niet tegen een nationale regeling die meebrengt dat bij cao de richtlijn wordt geïmplementeerd, ook al is de werknemer niet aangesloten bij een vakvereniging die partij is bij die cao en (ii) kan een dergelijke werknemer geacht worden te ‘vallen onder' die cao als nationaal recht dat meebrengt. Voorts moet (iii) onder ‘tijdelijke arbeidsverhouding’ worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht