Sign. - Informatieplicht bij renteswap


De overeengekomen renteswap had de strekking de risico's voor de vennootschappen af te dekken en dus zekerheid te bewerkstelligen in het kader van de te verkrijgen financiering. In het onderhavige geval was sprake van een adviesrelatie. Voor wat betreft de zorgplicht van de bank is van belang dat het hier geadviseerde product (een renteswap) in beginsel niet kan worden beschouwd als een speculatief beleggingsproduct met in potentie onbeheersbare risico's, zoals in het geval van optiehandel. De klant heeft een onderzoeksplicht. Dat gold zeker voor a, die de diverse afgesloten renteswapcontracten heeft gesloten. a heeft dat gedaan in het kader van de uitoefening van zijn advocatenpraktijk en hij had ruime ervaring als advocaat ten tijde van het ondertekenen van de diverse contracten. Dat betekent dat van hem een meer dan gemiddeld besef van het belang van de contracten mocht worden verwacht. Daarmee is echter niet gezegd dat a, als het gaat om het sluiten van een renteswapcontract als professionele partij moet worden aangemerkt. De informatie die de bank aan a (al of niet als vertegenwoordiger van de vennootschappen) heeft verstrekt, maakte er melding van dat de renteswaps wel zekerheid boden tegen het fluctueren van de (variabele) rente, maar nadelig zouden zijn ingeval de rente zou dalen. Hetzelfde geldt voor het risico dat een negatieve waarde van de renteswap zou ontstaan die in geval van beëindiging van de renteswap aan de bank zou moeten worden vergoed. Genoemde informatie geeft evenwel geen uitleg over het zogenaamde "afgesproken bedrag". In de door a ondertekende stukken en in de aan hem verstrekte brochure wordt bijvoorbeeld niet duidelijk gemaakt wat precies onder het afgesproken…

Verder lezen
Terug naar overzicht