Sign. - Informatievoorziening bij renteswaps


F. van Lanschot Bankiers NV (Van Lanschot) heeft onder de gegeven omstandigheden Aig Careconcepts Deventer BV (Aig) voorafgaand aan het aangaan van de transacties voldoende en naar behoren over de rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende geïnformeerd. Aig had geen kennis van en ervaring met het sluiten van swaptransacties maar zij had als vastgoedontwikkelaar wel kennis van en ervaring met financiële producten en met contracten waarin gangbare termen worden gebruikt als: looptijd, tussentijdse beëindiging, vervroegde aflossing, vaste en variabele rentes en boeterentes. Verder is het Aig geweest die heeft besloten om 100% van het renterisico af te dekken met een renteswap en die heeft besloten om de looptijd van de swap te stellen op 7 jaren en niet op 5 jaren. Aig was zich derhalve bewust van het feit dat de geldlening een andere looptijd kon hebben dan de renteswap. Bovendien weet een projectontwikkelaar als Aig althans had Aig moeten weten dat bij het aangaan van een transactie met een langere looptijd, het kostbaarder is om deze tussentijds te beëindigen dan wanneer de transactie een kortere looptijd heeft. Voorts acht de rechtbank van belang dat de onderhavige swaptransactie ziet op het ruilen van een variabele rente naar een vaste rente voor een vaste looptijd. De omvang van de maximale financiële verplichtingen stond vast en het risico was dus gemaximeerd. Aig heeft er niet voor geopteerd om de renteswap gedurende 7 jaren na te komen. Zij heeft besloten om de renteswap begin 2011 af te wikkelen, hetgeen primair was ingegeven door de renteontwikkelingen van dat moment. Uit de e-mail van 7 december 2010 van Aig aan Van lanschot blijkt dat Aig zich bewust was…

Verder lezen
Terug naar overzicht