Sign. - Inrichting van de one tier vennootschap bij of krachtens de statuten


De schrijver bespreekt de formele vereisten voor de invoering van een one tier board bij de nv en de bv. Daarbij gaat hij ook in op de regels die gelden voor de structuurvennootschap. Wettelijke vastlegging van de verantwoordelijkheden en daarmee verbonden aansprakelijkheden van bestuurders in het monistisch stelsel moet de rechtszekerheid vergroten en bijdragen aan de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de nv en bv in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen. De schrijver toetst of dit het geval is. Daarbij gaat hij in op de (on)mogelijkheden ten aanzien van de taakverdeling tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De nieuwe regeling doorstaat de toets, al is er een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de uitwerking van de wettelijke regeling. Dit maakt het noodzakelijk om in statuten een basis of uitwerking te geven aan de taakverdeling, ook voor vennootschappen die geen one tier board hanteren, en aan de besluitvorming door één of meer bestuurders. Ook moet dwingendrechtelijk een aantal principes van corporate governance worden vastgelegd. Voorts ontbreekt een gemitigeerd regime voor toepassing van de structuurregeling in het one tier board regime.
(Ondernemingsrecht 2012, 89, prof. mr. M. van Olffen)

Verder lezen
Terug naar overzicht