Sign. - Instemmingsrecht ondernemingsraad voor ‘artsenbezoekregeling’?


Zonder instemming van de OR heeft de Penitentiaire Inrichting Rijnmond een regeling ingevoerd met als onderwerp lsquoartsenbezoek tijdens werktijdrsquo. In deze regeling wordt, kort gezegd, bepaald op welke wijze een werknemer dient te handelen indien hij (onder werktijd) een afspraak wil maken met een arts. Volgens de OR is dit besluit instemmingsplichtig omdat het een arbeids- en rusttijdenregeling of vakantieregeling (art. 27 lid 1 sub b WOR) en/of een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie (art. 27 lid 1 sub d WOR) zou betreffen. De kantonrechter oordeelt dat deze regeling niet valt onder het instemmingsrecht van art. 27 lid 1 WOR. De regeling kwalificeert niet als arbeids- en rusttijdenregeling omdat de regeling niets verandert aan het aantal te werken uren of aan de rusttijden. Voorts is de regeling geen vakantieregeling omdat de regeling niet ziet op de wijze waarop vakantiedagen kunnen worden opgenomen of een periode vastlegt waarin dat kan gebeuren. Ook valt de regeling niet onder sub d. Bij een regeling die hieronder valt, moet het gaan om een besluit met betrekking tot de inhoud en uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Dat is hier niet het geval. Immers, doel van het besluit is om een richtlijn te bieden aan de hand waarvan leidinggevenden kunnen beslissen of een verzoek met betrekking tot kort verlof wegens bezoek aan een arts moet worden gehonoreerd. Het besluit heeft geen ander doel dan eenheid te bewerkstelligen in beslissingen op doktersbezoekaanvragen. Het bestreden besluit heeft niet de bedoeling om het ziekteverzuim terug te dringen of iets te veranderen aan het verzuimbeleid. Het verzoek van de OR…

Verder lezen
Terug naar overzicht