Sign. - Intentieverklaring tot fusie is een adviesplichtig voorgenomen besluit


De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. NPCF werkt al geruime tijd samen met de vereniging Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (de CG-Raad). NPCF en de CG-Raad (de verenigingen) overwegen een fusie. Op 23 november 2010 hebben zij een lsquointentieverklaring tot samenwerking' ondertekend. De OR van NPCP wendt zich tot de OK omdat hij meent dat deze intentieverklaring kwalificeert als een adviesplichtig besluit als bedoeld in art. 25 lid 1 WOR en hij niet in de gelegenheid is gesteld om hierover advies uit te brengen. De OK oordeelt dat de ondertekende intentieverklaring een overeenkomst inhoudt waaraan een adviesplichtig besluit ten grondslag ligt. De intentieverklaring brengt immers een duurzame samenwerking met de CG-Raad mee. Weliswaar bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zoals de ondernemer heeft aangevoerd, maar dat neemt niet weg dat de overeenkomst de samenwerking als daarin geregeld beoogt te verwezenlijken en voorts dat, zolang niet is opgezegd, de bepalingen van de intentieverklaring bindend zijn en met een boetebeding kracht zijn bijgezet. De OK leidt bovendien uit de intentieverklaring af dat de samenwerking niet slechts een enkel facet van de activiteiten van de verenigingen betreft, maar zich uitstrekt tot de gehele werkorganisatie, de belangenbehartigingstrategieën, de communicatiestrategie, de beleidsontwikkeling, het werkplan en de begroting, en het streven naar gezamenlijke oordeelsvorming van de beide algemene ledenvergaderingen en naar instelling van een gezamenlijke OR. Aldus hebben de verenigingen zich tegenover elkaar verbonden om, met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, te streven naar de verwezenlijking van het samenwerkingsverband als…

Verder lezen
Terug naar overzicht