Naar de inhoud

Sign. - Internationaal faillissementsrecht, begrip vestiging bij opstarten secundaire procedure in andere lidstaat (HvJ EU, 4 september 2015, C-327/13, ECLI:EU:C:2014:2158, «JOR» 2015/319, m.nt. mr. M. A. Broeders)

Het ging in deze zaak om de vraag in hoeverre de Belgische rechter onder de EU-Insolventieverordening bevoegd is tot het openen van een secundaire procedure, nadat het faillissement van een Belgische vennootschap eerder al was uitgesproken door de Franse rechter.

Het begrip “vestiging” bij het opstarten van een secundaire procedure in een andere lidstaat in de zin van art. 3 lid 2 Insolventieverordening moet aldus worden uitgelegd dat bij liquidatie van een vennootschap in een andere lidstaat dan die waar zij haar hoofdkantoor heeft, die vennootschap ook in de lidstaat waar zij haar hoofdkantoor heeft en rechtspersoonlijkheid heeft, aan een secundaire procedure kan worden onderworpen. Het recht om een secundaire procedure aan te vragen, is niet beperkt tot schuldeisers wier woonplaats of hoofdkantoor zich bevindt in de lidstaat waar de betrokken vestiging is gelegen of tot schuldeisers wier vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van die vestiging voortvloeiende verplichting. Uit art. 29 sub b Insolventieverordening blijkt duidelijk dat het recht om een secundaire procedure aan te vragen in de eerste plaats op basis van het betrokken nationale recht moet worden beoordeeld. Niettemin dienen de lidstaten volgens vaste rechtspraak bij het vaststellen van de nationale bepalingen waarin wordt geregeld wie bevoegd is om een secundaire procedure aan te vragen, het nuttig effect van de verordening te verzekeren, gelet op het voorwerp ervan. De opportuniteitscriteria moeten bij een secundaire procedure beoordeeld worden naar nationaal recht. Wanneer de hoofdprocedure een liquidatieprocedure is, bepaalt het nationale recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan die procedure wordt aangevraagd de in aanmerkingneming van opportuniteitscriteria door de rechter bij wie een secundaire procedure wordt aangevraagd. De lidstaten moeten…