Sign. - Kinderalimentatie – (geen) draagkracht moeder


Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat bij de berekening van de draagkracht van V uitgegaan moet worden van haar werkelijke situatie, inhoudende dat zij sinds 2009 geen eigen inkomsten heeft. Om te voorzien in haar levensonderhoud is V afhankelijk van het inkomen van haar huidige partner, met wie zij samenwoont. Haar huidige partner neemt deel aan een schuldhulpverleningstraject, in welk kader hij slechts een beperkt bedrag aan leefgeld ontvangt. Hoewel het bij het bepalen van de draagkracht van een onderhoudsplichtige niet alleen aankomt op het inkomen dat hij verwerft, maar ook op het inkomen dat hij geacht kan worden zich redelijkerwijs in de naaste toekomst te verwerven, is het hof gebleken dat V zich voldoende inspant om haar verdiencapaciteit te benutten. Het hof acht de verklaring van V aannemelijk dat zij – gelet op haar leeftijd, zeer geringe werkervaring, opleiding en overige omstandigheden – niet in staat is om (in de nabije toekomst) een betaalde baan te vinden en eigen inkomsten te verwerven. Het hof dicht aan V geen verdiencapaciteit toe en concludeert dat de draagkracht van V geen betaling van alimentatie toelaat.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 21 november 2012, LJN BY5807)

Verder lezen
Terug naar overzicht