Sign. - Klacht over vermelden geheim adres in exploot volgens hof ongegrond: geen reden voor afwijking van art. 45 lid 3 Rv (Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3097 (publicatiedatum 4 augustus 2017))


Klager is als bewindvoerder over de goederen van persoon X veroordeeld tot een betaling aan een bedrijf. De gerechtsdeurwaarder heeft bij exploot de grosse van het betreffende vonnis aan klager betekend met bevel tot betaling. In het exploot is het geheime privéadres van klager opgenomen, zoals kenbaar uit de Basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Blijkens het Handelsregister heeft klager ook een geheim kantooradres (een ander adres dan zijn privéadres). Klager houdt ook kantoor aan huis. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij zijn privéadres heeft vermeld in het exploot. De Kamer heeft de deurwaarder berispt. In hoger beroep wordt de klacht ongegrond verklaard.

Geheim adres

Ingevolge artikel 2.59 Wet basisregistratie personen (Wet BRP) worden op verzoek van de betrokkene de aldaar bedoelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekt. Op grond van artikel 3.6 Wet BRP kunnen niettemin deze persoonsgegevens op verzoek aan een gerechtsdeurwaarder worden verstrekt voor zover die persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift. Een en ander is op soortgelijke wijze geregeld in artikel 51 van het Handelregisterbesluit 2008.

Vermelding adres in exploot

Met het oog op de betekening van het exploot heeft de gerechtsdeurwaarder de gegevens betreffende het geheime privéadres van klager – tevens zijn geheime kantooradres – op de voet van artikel 3.6 Wet BRP verkregen. Klager klaagt dat de gerechtsdeurwaarder dit geheime adres ten onrechte in het exploot heeft vermeld.

De kamer heeft in de bestreden beslissing deze klacht gegrond geacht. Deze beslissing is in lijn met haar vaste jurisprudentie. Zo heeft zij op 12 juli 2011 geoordeeld dat de privacy op eenvoudige…

Verder lezen
Terug naar overzicht