Sign. - Koersplan, inhouden overlijdensrisicopremie


Kernvragen in deze zaak zijn of in de contractsdocumentatie van koersplan een contractuele grondslag gevonden kan worden voor het inhouden van een overlijdensrisicopremie op de inleg en zo ja, of tussen Spaarbeleg (waarvan aegon Spaarkas de rechtsopvolgster is) en de deelnemers van koersplan wilsovereenstemming bestond over de hoogte van die premie. Verder ligt de vraag voor of de door aegon verstrekte informatie op dit punt misleidend was in de zin van art. 6:194 (oud) BW. Ontvankelijkheid collectieve actie Uit de stellingen van partijen en de overgelegde stukken blijkt dat zowel de wijze van aanbieden en afsluiten van koersplan als de contractsdocumentatie zodanig uniform is voor alle deelnemers aan koersplan dat een onderzoek naar de situatie van de individuele deelnemers naar het oordeel van het hof niet nodig is om de gevorderde verklaringen voor recht, die algemeen zijn geformuleerd, te kunnen beoordelen. Daarmee lenen de in het geding zijnde belangen zich voor bundeling en kan de Stichting in haar vorderingen worden ontvangen. Contractuele grondslag voor inhouden overlijdensrisicopremie? De algemene voorwaarden maken deel uit van koersplan. anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de inhoud daarvan de contractuele grondslag vormt voor een verplichting van de deelnemer tot betaling van een premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Voor de in de jaren 1989 tot en met 1998 afgesloten koersplanovereenkomsten bestaat daarmee een contractuele grondslag voor het inhouden van een overlijdensrisicopremie. Hoogte premie overlijdensrisicopremie overeengekomen? Omdat de hoogte van de premie niet in de contractdocumentatie was opgenomen en evenmin voor de deelnemers voldoende bepaalbaar was, kan niet worden aangenomen dat die deelnemers met de door aegon gehanteerde hoogte van de premie hebben ingestemd. aangenomen moet worden dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht