Sign. - Kosten afgifte onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen


Een beroep op afgifte van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kan buiten het faillissement geldend worden gemaakt, zodat de door de curatoren verrichte werkzaamheden ter uitlevering van deze goederen niet ten bate van de boedel komen. Omdat de kosten ter uitlevering van deze goederen uitsluitend worden gemaakt ten dienste van de belangen van de rechthebbende buiten faillissement en niet van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, gebieden de redelijkheid en billijkheid dat die kosten kunnen worden verhaald op diegenen in wier belang die kosten worden gemaakt. Een en ander maakt geen inbreuk op het eigendomsrecht van de rechthebbende buiten faillissement. Op grond hiervan zijn de curatoren gerechtigd eiseres kosten in rekening te brengen ter uitlevering van aan haar toebehorende goederen. Een deel van de door de curatoren ter onderbouwing van de gevorderde boedelbijdrage aangevoerde kosten komt niet voor vergoeding door eisers in aanmerking. Derhalve is een lagere boedelbijdrage op zijn plaats en een boedelbijdrage van vier procent van de factuurwaarde van de goederen redelijk en billijk. (Rb. Haarlem, sector kanton 15 september 2010, LJN BO9279, «JOR» 2011/264)

Verder lezen
Terug naar overzicht