Sign. - Ktr. Maastricht 1 juli 2009


Veolia ontheft drie werknemers uit de functie van Centrale Verkeers Leider (CVL) en plaatst hen terug in de functie van chauffeur. In art. 25 lid 2 CAO Openbaar Vervoer wordt bij herschaling op grond van functiewaardering overgeschaald in de volgende loonschaal naar het gelijke of ndash bij ontbreken hiervan ndash het naast hogere bedrag plus ten minste één week. Volgens de drie werknemers heeft Veolia deze overschaling en tredeverhoging bij hen niet goed toegepast. Op grond van art. 24A van de cao (schriftelijke instemming werknemer bij functiewijziging en lager functieloon) stellen zij dat ook na terugplaatsing als chauffeur het salaris vermeerderd met de jaarlijkse tredeverhoging en cao-loonsverhoging hadden dienen te behouden volgens de functie CVL. Veolia stelt dat de werknemers na het ontheffing uit hun functie CVL het salaris waarop zij recht hadden, hebben behouden: het salaris is lsquobevrorenrsquo. De kantonrechter merkt op dat de salarisschalen niet als productie zijn bijgevoegd. Hierdoor kan hij geen antwoord geven op de vraag of Veolia art. 25 lid 2 CAO correct heeft toegepast. De kantonrechter is verder van mening dat art. 24A van de CAO niet op de situatie ziet: de terugplaatsing heeft geen financiële consequenties voor de werknemers gehad. Het toekennen van periodieke verhogingen behorend bij de chauffeurssalarisschaal ligt naar de mening van de kantonrechter dan het meest voor de hand gezien het op basis van de cao gehanteerde beloningssysteem. De vorderingen worden afgewezen. (LJN BJ2321, 314747 CV EXPL 08-4873)

(LJN BJ2321, 314747 CV EXPL 08-4873)

Verder lezen
Terug naar overzicht