Sign. - Laat uitgevoerde opdracht tot girale betaling


De bijschrijving op de bankrekening van het door failliet aan gedaagde verschuldigde bedrag heeft pas plaatsgevonden op 8 februari 2011, de datum van faillietverklaring. In een dergelijk geval heeft de Hoge raad beslist dat het beginsel van art. 23 Fw meebrengt dat de curator het aldus betaalde kan terugvorderen indien de giro-instelling aan welke de overschrijvingsopdracht werd gegeven, bij de aanvang van de dag der faillietverklaring nog niet alle handelingen had verricht die zij als opdrachtnemer van de schuldenaar ter effectuering van de betaling aan diens schuldeiser gehouden was te verrichten (HR 31 maart 1989, NJ 1990, 1). Vraag is dan ook of de bank vóór 8 februari 2011 te 00.00 uur alle door haar te verrichten handelingen ter effectuering van de aan haar door failliet gegeven betaalopdracht had verricht. De enige handelingen die door de bank na ontvangst van de betaalopdracht op 7 februari 2011 te 15:53:09 uur ter effectuering van de betaalopdracht verricht moesten worden, waren het afschrijven van de door failliet bij haar gehouden bankrekening van het bedrag en het doorgeleiden van de betaalopdracht aan Equens ter verdere verwerking van die opdracht. Uit de brochure "Binnenlands betalingsverkeer" van de bank, waarin wordt vermeld dat bij betaalopdrachten op maandag tot en met vrijdag van ná 13.00 uur de verwerking van het saldo op de rekening direct plaatsvindt, kan worden opgemaakt dat in casu de betreffende afschrijving heeft plaatsgevonden op 7 februari 2011. Dit is vóór de aanvang van de dag van faillietverklaring, zodat relevant wordt wanneer precies de doorgeleiding van de betaalopdracht aan Equens heeft plaatsgevonden. De brochure vermeldt dat betaalopdrachten die ná 13.…

Verder lezen
Terug naar overzicht