Sign. - Letter of Credit


ABN Amro heeft in opdracht van Sunred een Letter of Credit verstrekt aan Santander. Santander maakt aanspraak op betaling en ABN Amro voldoet de verzochte bedragen. Santander maakt ook aanspraak op kostenvergoedingen, die ABN Amro voldoet. Zij brengt de voldane bedragen vervolgens ten laste van Sunred. Sunred meent dat ABN Amro niet gehouden was de kostenvergoedingen aan Santander te voldoen, zich daarvan juist moest onthouden en dat zij deze vergoedingen zonder rechtsgrond ten laste van Sunred heeft gebracht. Het hof is van oordeel dat de betekenis van de bepaling op grond waarvan ABN Amro de kostenvergoedingen heeft voldaan, glashelder is, zowel naar objectieve maatstaven zoals de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin de bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de strekking van die bepaling en van de Letter of Credit in haar geheel, als gelet op de betekenis die Sunred en ABN Amro bij de totstandkoming van de Letter of Credit over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Voor zover Sunred betoogt dat zij tegenover ABN Amro nooit heeft ingestemd met het opnemen van de bepaling, stuit haar betoog af op het feit dat zij voorafgaand aan en in verband met de totstandkoming van het documentair krediet een namens zichzelf ondertekend e-mailbericht aan ABN Amro heeft geschreven dat een concept van de Letter of Credit bevat waarin een nagenoeg vergelijkbare bepaling is opgenomen. Nu Sunred een internationaal opererende handelsonderneming drijft, mocht ABN Amro ervan uitgaan dat zij de betekenis van de bepaling kende en het daaruit voor haar voortvloeiende risico voor lief nam, zodat het niet aan ABN Amro was haar daarover…

Verder lezen
Terug naar overzicht