Sign. - Maatwerkbeslissing gezamenlijk gezag


Het hof acht het van belang dat de vader bereid zal zijn bij gebreke van overeenstemming tussen hem en de moeder een stap terug te doen in de wijze waarop hij het gezag ten aanzien van de minderjarige zal uitoefenen. Teneinde dit te bewerkstelligen, belast het hof de ouders met het gezamenlijk gezag, onder de navolgende voorwaarden:
a. de vader delegeert alle bevoegdheden die uit het gezamenlijk gezag voortvloeien met betrekking tot de dagelijkse verzorging en opvoeding van de minderjarige voor de duur van de minderjarigheid aan de moeder;
b. voorbereidingen tot beslissingen anders dan die van spoedeisend belang en die verder strekken dan de dagelijkse verzorging en opvoeding van de minderjarige zullen door de ouders gezamenlijk worden getroffen. Indien de ouders er vervolgens niet in slagen in overleg tot een gezamenlijke en eensluidende beslissing te geraken, zal de moeder de beslissing nemen, die door de vader zal worden gerespecteerd, onverlet zijn recht de door de moeder genomen beslissing in het kader van de geschillenregeling van artikel 1:253a BW aan de rechter voor te leggen. Het hof is van oordeel dat hiermee (1) geen onaanvaardbaar risico bestaat dat de minderjarige klem of verloren zal raken tussen de ouders indien de vader mede met het gezag zal worden belast, en (2) alle betrokkenen een helder beeld hebben over hun posities en de daarbij behorende taken, hetgeen rust en duidelijkheid zal creëren.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 5 september 2012, LJN BX7459)

Verder lezen
Terug naar overzicht