Sign. - Marktmanipulatie


Het Hof van Justitie heeft overwogen dat uit de Richtlijn Marktmisbruik blijkt dat het volstaat dat handelwijzen een abnormaal of kunstmatig niveau van de koers hebben teweeggebracht, om onder het begrip 'marktmanipulatie' te vallen. Het Hof heeft in aansluiting hierop voor recht verklaard dat art. 1 punt 2 sub a tweede streepje van de Richtlijn Marktmisbruik zo moet worden uitgelegd dat niet vereist is dat die koers gedurende een bepaald tijdsverloop een abnormaal of kunstmatig niveau behoudt. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van art 46b lid 1 onderdeel b Wte 1995 blijkt dat de wetgever ten aanzien van het hier in geding zijnde punt betreffende de vraag of "'houden' ook 'brengen' omvat", niet anders heeft gewild dan de betrokken richtlijnbepaling overnemen. Het woord "houden" in art. 46b Wte staat niet in de weg aan een uitleg die aansluit bij de uitleg van het Hof van Justitie. De Nederlandse wetgever heeft in de artikelsgewijze toelichting bij art. 46b lid 1 onderdeel b Wte ondubbelzinnig geëxpliciteerd dat onder "houden" van een koers op kunstmatig niveau tevens "brengen" moet worden verstaan. Van een professionele marktdeelnemer als IMC mag worden verlangd dat zij kennis neemt van de wettekst en de daarbij behorende toelichting om zich een beeld te vormen omtrent de reikwijdte van het verbod om zo haar gedrag daarop van meet af aan af te stemmen. Voor IMC moet duidelijk zijn geweest dat zij met het samenstel van haar op 19 oktober 2005 verrichte transacties en handelsorders alle elementen van de delictsomschrijving vervulde, en aldus een overtreding beging. De toepassing van dat voorschrift is niet in strijd met het lex certa-…

Verder lezen
Terug naar overzicht