Sign. - Medebeleidsbepalers


Bij brief van 27 juli 2010 heeft AFM eiseres bericht dat zij in een eerdere brief heeft aangegeven dat eiseres C (dagelijks beleidsbepaler), D en E (medebeleidsbepalers) heeft benoemd, zonder deze benoeming vooraf aan de AFM te hebben gemeld. AFM heeft eiseres verzocht om alsnog de meldingsformulieren van de voorgenomen benoeming aan AFM te doen toekomen. Eiseres meent dat D en E niet aan te merken zijn als medebeleidsbepalers in de zin van de Wft. De AFM heeft het bezwaar nietontvankelijk verklaard omdat het oordeel met betrekking tot de kwalificatie van D en E een rechtsoordeel is dat vooruitloopt op een nog te nemen besluit en op zichzelf geen rechtsgevolg in het leven roept. Naar het oordeel van de rechtbank kan de kennisgeving van de AFM dat D en E zijn aan te merken als medebeleidsbepalers niet als een op een rechtsgevolg gericht besluit worden aangemerkt. Uit art. 103 BGfo volgt dat een financiële dienstverlener het voornemen tot benoeming van een medebeleidsbepaler dient te melden aan de AFM. Zij mag geen uitvoering geven aan het voornemen voordat de AFM de betrouwbaarheid van de betreffende medebeleidsbepaler heeft getoetst. De AFM zal vervolgens een besluit nemen. De schriftelijke visie van een bestuursorgaan op de gevolgen van rechtsregels voor een bepaalde situatie (een bestuurlijk rechtsoordeel) roept geen rechtsgevolg in het leven en houdt dus geen rechtshandeling in. Een dergelijk rechtsoordeel is daarom (in de regel) geen besluit in de zin van art. 1:3 Awb. De AFM heeft het bezwaar van eiseres terecht niet-ontvankelijk verklaard. (Rb. Rotterdam 17 november 2011, LJN BU9029, «JOR» 2012/45, m.…

Verder lezen
Terug naar overzicht