Sign. - Medewerking notaris


Een notaris is verplicht van hem verlangde werkzaamheden te verrichten, tenzij hij gegronde redenen voor weigering heeft als bedoeld in art. 21 lid 2 Wna, in welk geval hij verplicht is dienst te weigeren. Dit kan het geval zijn indien het de notaris bekend is dat dienstverlening een onrechtmatige daad jegens een derde of een tekortkoming jegens een derde in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad jegens een derde door één of meer bij de transactie betrokken partijen tot gevolg heeft. Medewerking schaadt dan immers de eer en het aanzien van een notariaat. Deze regel kan uitzondering leiden indien in geval van conflicterende rechten dienstweigering leidt tot schending van een rechtmatig belang van een bij de rechtshandeling betrokken partij dat de notaris ingevolge art. 17 lid 1 Wna met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet behartigen en de notaris in verband daarmee tot de conclusie komt dat hij zijn ministerie moet verlenen. in de onderhavige zaak was geen sprake van conflicterende belangen. De notaris meent dat zij geen gegronde reden voor weigering van haar ministerie had, aangezien het verkrijgen van de financiering onder tweede hypothecair verband voor Phanos van groot belang was, terwijl de mate waarin geïntimeerde in haar belang geschaad werd, gering was. Dit verweer faalt omdat geïntimeerde door het vestigen van de tweede hypotheek op relevante wijze in haar belang is geraakt en het niet aan de notaris, maar aan geïntimeerde was om te beoordelen of, en zo ja, onder welke voorwaarden toestemming voor het vestigen van een tweede hypotheek zou kunnen worden gegeven. Dat geïntimeerde deze afweging niet kon maken, omdat Phanos weigerde geïntimeerde in te lichten of door de notaris te…

Verder lezen
Terug naar overzicht